Archive for juli, 2010

Totto är torsk

2010-07-10

Den här ministeravgången är nog värst av alla avgångar som regeringen Reinfeldt har presterat. Framförallt om man studerar ”drevet” och spekulationerna kring avgången. Diskussionerna har svängt hit och dit och idag när Aftonbladet publicerar hemligheten är resan fullbordad. Otto har förvandlats från offer till förövare på tre dagar.

I den här desperata situationen är det mycket som avslöjar sig. Otto själv har gått under jorden, eller ”exit” som det heter på liberalsvenska. Mänskligt enligt somliga. Fegt enligt andra.

Reinfeldt mörkar och förnekar. Hur affären påverkar regeringen är också det föremål för diskussion. Inte alls enligt vissa. Avgörande enligt andra.

Det är också intressant att studera hur moderater förhåller sig till Otto. Här har förmodligen Reinfeldt valt en klok linje: säg så lite som möjligt och undvik omdömen om Otto som person. Så har inte Kent Persson gjort. Det vore intressant att läsa hur Kent förhåller sig till ”Totto” idag.

Men mest skrämmande är det att läsa kommentarer som tenderar att försvara sexköp som sådant och som ensidigt skuldbelägger kvinnan som sålt sex.

I Sverige är sexköp olagligt. En regering ska kunna stå upp för de lagar som gäller, men även för lagarnas moraliska grundvalar. Sven-Otto har genom sitt handlande visat att han står för en annan moralsyn. Det vore mycket intressant att höra Beatrice Ask kommentera Littorins agerande. Eller Nyamko Sabuni. Hur känns det att ha drivit jämställdhetsfrågor i samma regering som en torsk?

Annonser

Avhoppet blir en affär

2010-07-09

Vändningarna går snabbt när turerna kring Littorins avgång kan följas i realtid via nätet. Den överhängande frågan är vad karln har gjort för något. Sedan finns det två intressanta bifrågor.

1. När kommer hemligheten att avslöjas?
2. Vem kommer att avslöja den?

Kommer Reinfeldt att försöka tysta ner affären? Kommer det i så fall att innebära att allmänheten inget får veta? Vad får i så fall det för konsekvenser för Reinfeldts höga popularitetssiffror?

Kommer Aftonbladet att bryta tystnaden? Det är svårt att säga A utan att säga B. Varför avvaktar man? Press utifrån? För lite på fötterna?

Eller kommer Littorin själv att träda fram i ljuset för att ge sin version av vad som hände? Som det verkar nu har han gått under jorden och lämnat offentligheten.

Ansvaret verkar alltså ligga på Reinfeldt trots allt. Kommer statsministern att svara på frågan som alla idag ställer sig? Om inte – varför inte?

Processen efter avgången har en del märkliga inslag. Reinfeldt har helt kort verkställt Littorins begäran om avsked, helt utan några tacksamhetsbetygelser för en god insats. Med Littorin försvann också ett knippe tjänstemän från departementet. Hur kommer det sig? Är de inblandade på något sätt? Utrensningen av bilder och uppgifter på regeringens hemsida har gått väldigt fort. Det är som om personen aldrig har funnits i historien. Det luktar grovstädning lång väg.

Vad är det han har gjort egentligen?

Littorin är högintressant

2010-07-09

Jag har bloggat sedan mars 2006 och skrivit sammanlagt 769 inlägg. Fram tills igår var det mest lästa inlägget ”Om självständighetsförklaringen” som sedan juli 2007 har samlat 597 träffar.

Igår kväll skrev jag ett inlägg med rubriken ”Littorins brott”. Idag på förmiddagen räknar jag 1173 träffar på det inlägget.

Littorins brott

2010-07-08

Nu undrar alla vilket eventuellt brott det är som Littorin har begått. Än så länge är det tydligen bara Aftonbladet som vet, men de vill inte berätta något eftersom Littorin inte längre är en offentlig person.

Min gissning är att det inte kommer att dröja länge innan alla vet vad det är han har varit misstänkt för. Om inte för Littorins skull så för Aftonbladets.

Teorier om Littorin

2010-07-07

Arbetsmarknadsministern var politiskt förbrukad. Han har inte gjort särskilt bra ifrån sig i sin politiska gärning och hans politikområde är ett totalt misslyckande. Det skulle bli mindre utanförskap och fler jobb och det blev precis tvärtom. Littorin är ytterst ansvarig för detta och kan därför bli en belastning i valrörelsen.

Utåt är det privata förhållanden och medias omänskliga behandling av honom och hans barn som anförs som de enda och främsta skälen. Media hakar på. Måste man vara stålman för att kunna vara minister? Ställer vi orimliga krav? Som om det skulle vara särskilt stor press på Littorin av alla ministrar. Som om pressen på alla som drabbats av hans utslagningspolitik skulle vara mindre påfrestande.

Vårdnadstvister är aldrig roliga. Inte för någon. Är man en offentlig person och ansvarig för hela Sveriges arbetsmarknadspolitik kan man få räkna med mediabevakning. Vårdnadstvister och mediabevakning är ingen trevlig kombination.

Men om man inte är intresserad av att bli bevakad bör man kanske satsa på något annat än att bli minister. Ministrar utan mediabevakning är ett ganska ovanligt fenomen.

När det gäller själva vårdnadstvisten har vi nog inte läst det sista om detaljerna i den. Att en minister avgår därför att tvisten inte ska bli offentlig gör den knappast mindre intressant.

Ersättningsdjungeln

2010-07-02

Har du blivit sjuk eller arbetslös? Behöver du en inkomst? I så fall kanske någon av dessa ersättningar är aktuell för dig:

Aktivitetsersättning
Aktivitetsstöd
Garantiersättning
Sjukersättning
Sjukpenning
Rehabiliteringsersättning
Handikappersättning
Förebyggande sjukpenning
Utvecklingsersättning
Försörjningsstöd
Vårdbidrag
Assistansersättning
A-kassa

Tänk på att inget av detta betalas ut automatiskt. Du måste ta reda på vilken ersättning som är aktuell för dig och skicka in rätt blankett till rätt myndighet, i rätt tid, för att kunna bli prövad för en viss ersättning. Till ansökan ska du bifoga rätt intyg. Vilket intyg som ska med och vilken annan myndighet som ska ta fram det intyget ansvarar du för. Det kan också bli så att du måste tala om för den som utfärdar intyget vad som ska stå i intyget för att det ska betraktas som giltigt av de andra myndigheterna.

Här är för övrigt myndigheterna som du behöver hålla reda på:

Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Din lokala fackliga organisation (som sannolikt tillhör något av förbunden LO, Unionen eller SACO)
Kommunen
Landstinget

Så om du har blivit utförsäkrad från Försäkringskassan måste du ta kontakt med Arbetsförmedlingen så att du kommer in i arbetslivsintroduktionen. Under tre månader är du då inte längre berättigad till sjukersättning, utan får söka antingen a-kassa från ditt fackförbund, aktivitetsstöd från Försäkringskassan eller försörjningsstöd från kommunen.

Om du söker aktivitetsstöd måste du lämna uppgift till Försäkringskassan om vilken ersättning du skulle ha fått från a-kassan om du hade varit berättigad till a-kassa. Vilken nivå som gäller beror på hur länge du har varit medlem i a-kassan, hur länge du har varit sjuk och hur länge du har arbetat. Det beror också på vilken typ av medlemsskap du har haft. Som sjukskriven är du oftast medlem i fackförbundet men inte i a-kassan. Därför måste du se till att bli medlem i a-kassan så snabbt som möjligt. Var beredd på en hög månadsavgift på mellan 500 och 700 kronor.

Om du inte är berättigad till a-kassa eller om nivån på aktivitetsstödet hamnar på 223 kronor i månaden kan du vara berättigad att söka försörjningsstöd från kommunen. I så fall får du vara beredd på att lämna ut detaljerade uppgifter om din ekonomi och ditt privatliv och låta dig utsättas för en ingående prövning. Försörjningsstödet är villkorat. Om du har någon form av tillgångar har du inte rätt till någon ersättning. Som tillgångar räknas till exempel besparingar, fonder, bil, bostadsrätt, hus, båt eller husvagn. Först när dessa tillgångar är förbrukade kan det bli aktuellt med försörjningsstöd.

Efter introduktionsperioden på tre månader har du rätt att söka sjukersättning igen. Då behöver du ett sjukintyg från landstinget. Om du inte är sjuk har du inte rätt till sjukersättning. Men även om du är sjuk kan Försäkringskassan göra bedömningen att du inte är tillräckligt sjuk för att vara berättigad till sjukersättning. I så fall hänvisas du till aktivitetsstöd eller försörjningsstöd. Dessa stödformer kan villkoras med att du måste ha en viss arbetsförmåga.

Detta är en mycket förenklad beskrivning av hur det kan fungera i ett specifikt fall. Sannolikt behöver du sätta dig in ordentligt i regelverkets alla detaljer, för det finns många olika specialregler som du kan ha intresse av att läsa in dig på. Sedan kan det också vara bra om du bevakar din sjukpenninggrundade inkomst och skyddar den från nedskrivning, vilket kan bli fallet om det råkar bli något glapp mellan perioderna för olika ersättningsformer.

Och se för guds skull till att du följer regelverket. Blir du ertappad med att ha fuskat kommer det att drabba din ekonomi mycket hårt.

Om du är nybliven förälder eller har någon form av funktionsnedsättning finns det ytterligare regler och ersättningar som du behöver sätta dig in i.

Krångligt? Tänk då på att dina möjligheter till försörjning hänger på om du hittar rätt i denna djungel.

Skolan måste ta sitt demokratiska ansvar

2010-07-01

I en internationell undersökning om elevers medborgarkunskaper hamnar Sverige återigen på en hög placering. Svenska elever ligger över det internationella och det europeiska snittet. Bland annat visar svenska 14-åringar en stark uppslutning kring grundläggande demokratiska värden som yttrandefrihet, jämställdhet och rätten att fritt kunna välja sina ledare.

Genomsnittligt ligger Sverige ganska bra till. Men till skillnad från de andra europeiska länderna som har deltagit i studien visar Sverige också upp stora skillnader. Framförallt är det socioekonomisk bakgrund som slår igenom. Barn till högutbildade föräldrar presterar betydligt bättre än barn till lågutbildade. Åtta procent av de svenska eleverna når inte upp till miniminivån för vad man behöver kunna som medborgare. I Finland är motsvarande siffra två procent och i Danmark ligger den på fyra procent.

Skolan har ett demokratiskt ansvar. Det ansvaret omfattar alla elever. Att socioekonomisk bakgrund slår igenom på det här sättet är inte acceptabelt. Därför måste skolpolitiken inriktas tydligare mot att lyfta de åtta procent som inte når upp till miniminivån. Skolsystemet behöver ses över och utformas på ett sätt som motverkar segregation och som ger alla elever goda förutsättningar att nå kunskapsmålen.

En misstänkt bov i dramat är förstås den privatiseringsvåg som har gått genom skolvärlden och som har lett till ökad social segregation. Skolpolitiken har blivit blind för sociala klyftor. Den borgerliga regeringen har prioriterat ner skolans demokratiska roll och istället valt att fokusera på disciplin och vinstdrivande aktörers möjligheter att expandera på en växande skolmarknad.

Sverige kan bättre. En mer demokratisk skolpolitik är möjlig. Det går att utforma en skola som inkluderar och skapar förutsättningar för varje elev att nå kunskapsmålen så att alla kan känna sig delaktiga i en demokratisk gemenskap.

Valet av skolsystem är ytterst de röstberättigade medborgarnas val. I höst avgör väljarna om skolan ska ta sitt demokratiska ansvar eller om vi ska fortsätta med Björklunds sorteringsskola.