Archive for april, 2013

Förändringar jag har fått igenom i partiprogrammet

2013-04-09

Sida 3:

”Arbetarrörelsens”

Tidigare formulering: ”Arbetarrörelsen”

 

Sida 4:

”Genom demokratin bestämmer medborgarna vilka principer som ska styra samhällsutvecklingen och om hur uppgifter och ansvar ska fördelas mellan det gemensamma och det enskilda, mellan det offentliga och marknaden.”

Tidigare formulering: ”Genom demokratin bestämmer medborgarna efter vilka principer samhället ska utvecklas och om fördelningen av uppgifter och ansvar mellan det gemensamma och det enskilda, mellan det offentliga och marknaden.”

 

Sida 5:

”men också frihet och möjlighet att utvecklas i gemenskap med andra människor.”

Tillägg

 

Sida 6:

”Den innefattar friheten att”

Tidigare formulering: ”Om frihet att få…”

 

”samhällets utveckling.”

Tidigare formulering: ”politiken”

 

”Demokrati kräver ”

Tidigare formulering: ”samtidigt kräver demokrati att…”

 

”färdigt. Politiken”

Tidigare formulering: ”färdigt, och politiken…”

 

”utgår från ”

Tidigare formulering: ”utgår istället från”

 

Sida 7:

”möjligheter”

Tidigare formulering: ”chanser”

 

”möjligheter”

Tidigare formulering: ”chanser”

 

Sida 8:

”Arbetet är grunden för människans frihet”

Tidigare formulering: ”Arbetet ger den enskilde friheten att göra sina egna livsval.”

 

”arbetslivet.”

Tidigare formulering: ”arbetet”

 

”ett meningsfullt arbete.”

Tidigare formulering: ”ett arbete som kan upplevas som meningsfullt.”

 

”ett arbetsliv ”

Tidigare formulering: ”en arbetsorganisation”

 

Sida 9:

”och”

Tidigare: ”,”

 

”till”

Tidigare: ”på”

 

Sida 10:

”Produktion och reproduktion kan organiseras på många olika sätt, men naturens ramar är absoluta”

Tidigare formulering: ”Där produktion och reproduktion kan organiseras på många olika sätt, är naturens ramar absoluta. ”

 

Sida 11:

”i ”

Tidigare: ”på”

 

”är en”

Tidigare: ”är således en del av”

 

”behoven i samhället ”

Tidigare: ”kraven på ekonomin””

 

”för”

Tidigare: ”till”

 

”möjligheter”

Tidigare: ”chanser”

 

Highlight

”möter en”

Tidigare: ”möter också en…”

 

Sida 12:

”centrala”

Tidigare: ”central”

 

Sida 13:

”eller”

Tidigare: ”samt”

 

Sida 17:

”arbetsmarknaden. ”

Tidigare: ”arbetsmarknaden och starkt utanförskap i samhället. ”

 

Sida 18:

”bristfällig”

Tidigare: ”bristande”

 

”mänskligare”

Tidigare: ”rimligare”

 

Sida 19:

”forma”

Tidigare: ”välja”

 

Sida 20:

”har arbetslösheten ”

Tidigare formulering: ”tenderar arbetslösheten att”

 

”till kapitalets fördel.”

Tidigare formulering: ”där kapitalets inflytande hittills har vunnit i styrka. ”

 

Sida 21:

”utvecklas och ”

Tillägg

 

Sida 22:

”finanssektorns spekulationer”

Tidigare formulering: ”spekulativa rörelser”

 

Sida 23:

”Det kräver”

Tidigare formulering: ”Båda delarna kräver…”

 

”Militär nedrustning ”

Tidigare: ”Nedrustningsarbetet”

 

Sida 24:

”stater.”

Tidigare: ”länder”

 

Sida 26:

”hållbart”

Tidigare: ”naturligt”

 

Sida 31:

”som främjar hälsa och välbefinnande”

Tidigare: ”som hindrar att människor slits ut. ”

 

Sida 33:

”ha ett avgörande inflytande över”

Tidigare: ”ha inflytande över. 

Konsekvensändring efter kongressbeslut om vinster i välfärden.

Summa antal förändringar: 39

Annonser

Vad besluten får för konsekvenser

2013-04-09

Staffan Werme har i olika Twitter-angrepp försökt ställa sossar till svars för vad kongressbesluten får för konsekvenser för politiken i Örebro, eller kanske snarare för de privatägda skolorna, förskolorna och äldreboendena i Örebro. Efter att ha fått svar från mig och Dennis Begic kommer han fram till slutsatser i stil med att vi inte har några svar, att vi skyller ifrån oss, att politiken är oklar, att vi talar med kluvna tungor och att våra ställningstaganden mot vinstintressen i välfärden bara är tomt prat. 

Det är inte lätt att ge utförliga svar via Twitter. Speciellt inte om man vill bli förstådd av Staffan Werme. Därför kommer här ett lite utförligare svar. 

Själva texten finns i framtidskontraktet och kan läsas här: http://www.socialdemokraterna.se/upload/Arrangemang/Kongress/Kongress_13/Beslut/Framtidskontraktet_beslutad_version.pdf

I detta kontrakt hänvisar man till partistyrelsens samlade förslag för vinstbegränsningar i välfärden. Dessa förslag kan läsas i motionssvaren inom politikområdet ”ordning och reda i välfärden” som finns här: http://www.socialdemokraterna.se/upload/Arrangemang/Kongress/Kongress_13/Handlingar/11%20Ordning%20och%20reda%20i%20välfärden/I%20Ordning%20och%20reda%20i%20välfärden.pdf

Kort uttryckt innebär ställningstagandet att socialdemokraterna ställer sig kritiska till vinstintressen i välfärden. För att begränsa vinstintressets negativa konsekvenser för välfärden och även vinstuttagen föreslås en lång rad av åtgärder, till exempel höga kvalitetskrav på offentligt finansierad välfärd, ökad insyn och ökat inflytande, vinstbegränsningar genom regelskärpningar i lagar och villkor för tillståndsgivning samt i avtal och överenskommelser med utförare, hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamheter, villkor om att välfärdsföretag som ägs av riskkapitalbolag inte är aktuella för offentlig finansiering, att tillstånd omprövas vid ägarbyte, krav på förnyad ansökan vid omfattande förändringar av verksamheten, frihet för kommuner och landsting att själva avgöra om de ska införa LOV, nya möjligheter att inom LOV rikta uppdrag till enbart icke-vinstdrivande aktörer, översyn av ersättningssystemen så att de enbart täcker faktiska kostnader, översyn av utförares ansvar för brukares fortsatta nyttjande av välfärden vid eventuell nedläggning, hårdare regler i skattelagstiftningen för att stoppa så kallad skatteplanering, stopp för utförsäljningar av offentliga välfärdsverksamheter till underpriser, avskaffande av den obligatoriska utmaningsrätten, uppmuntrande av non-profitalternativ, framtagandet av en nationell strategi för idéburen välfärd, utvecklad samverkan mellan kommunal välfärd och non-profit-aktörer, framtagande av ett etiskt kontrakt för all verksamhet inom välfärden, ekonomiska redovisningar på enhetsnivå, meddelarfrihet och kollektivavtal som krav på offentligt finansierade välfärdsaktörer, utvidgning av Lex Sarah, tydligare gränsdragning mot verksamheter som är uppenbart olämpliga att driva i annat än offentlig regi, utreda effekterna av avregleringar och privatiseringar, utökat inflytande över innehållet i välfärdstjänsterna, behovsstyrning av välfärdens insatser. 

Det övergripande syftet med dessa åtgärder är att förbättra kvaliteten men också att avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras för medborgarna. 

Dessa åtgärder har försetts med en viktig brasklapp: ”Om det skulle visa sig att vinstnivåerna trots de föreslagna åtgärderna fortsätter att vara höga eller att kvaliteten inte förbättras under den kommande mandatperioden, är partistyrelsen beredd till ytterligare regelskärpningar och ny lagstiftning i syfte att höja kvaliteten och begränsa vinstuttagen.”

Socialdemokratins ståndpunkt är att vinstintresset inte ska vara styrande i välfärden. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till vinstuttag. 

Bakgrunden till dessa ställningstaganden är dagens situation där det inte finns några gränser alls för hur stora vinstuttag som får göras ur välfärden, där vinsten kan sättas före människors behov och där inget ansvar tas för medborgare som drabbas av plötsliga företagsnedläggningar. 

Vad får detta för konsekvenser för de privata vårdutförarna i Örebro kommun? 

Om socialdemokraterna vinner nästa val i riksdag, landsting och kommun och får möjlighet att genomdriva den här politiken i de samarbetskonstellationer som blir då, så 

 • kommer de vinstdrivande aktörernas möjlighet att ta ut stora vinster att begränsas kraftigt,
 • kommer insynen i deras verksamheter att öka, 
 • kommer valfriheten när det gäller innehållet i välfärdstjänsterna att öka, 
 • kommer arbetsförhållandena i offentligt finansierade välfärdsföretag att förbättras
 • kommer kommunen att kunna rikta upphandlingar till enbart icke-vinstdrivande aktörer

De vinstdrivande aktörer med kommunal finansiering som finns idag kommer att kunna finnas kvar – om de inte gör avkall på kvaliteten för att göra stora egna vinstuttag. Byggnaderna kommer att finnas kvar. Personalen kommer att finnas kvar. Men de riskkapitalister som tjänar pengar på skolorna kommer inte att finnas kvar. 

Dessutom kommer det att ställas högre krav på att verksamheterna tar ett mer långsiktigt ansvar för sina åtaganden. Skolnedläggelser som sker med kort varsel och som ställer elever utan utbildning kommer att hanteras på ett betydligt bättre sätt än vad som är fallet idag.

Skäl till hur man röstar på en kongress

2013-04-06

Bra skäl

 • Hur förslaget stämmer överens med mina värderingar
 • Om förslaget är välargumenterat
 • Att förslaget innebär en förbättring

Dåliga skäl

 • Vem som lägger förslaget
 • Hur den som lägger förslaget har röstat om mina förslag
 • Var den som lägger förslaget kommer ifrån
 • Hur mycket den som lägger förslaget redan har fått igenom
 • Hur lång tid hanteringen av förslaget förväntas ta

Demokrati i praktiken

2013-04-04

Socialdemokraternas partikongress. Samtliga handlingar ligger ute på det öppna nätet. Samtliga förändringar i dokumenten läggs ut i realtid. Och det görs ändringar. Kontinuerligt.

Vem som helst kan läsa vilken som helst av de nästan 2000 motioner som behandlas, politiska riktlinjer, partiprogram och verksamhetsberättelser.

Kongressen filmas i realtid och läggs ut på nätet. Den är helt offentlig.

Här verkar demokratin i realtid. Inte bara ombudens möjligheter att påverka och förändra partistyrelsens förslag är i verket, utan också alla medlemmars och hela allmänhetens insyn i hela processen. Allt sker öppet. Allt behöver förankras i goda argument. Alla invändningar och inlägg tas i beaktande. Beslutsprocessen struktureras upp och hanteras av ett skickligt och lyhört presidium.

Besluten tas av många, under allmänhetens insyn.

Socialdemokraternas partikongress är i sanning en övning i praktisk demokratiutövning.

Gör så här så går det bättre

2013-04-02
– Avsluta. Avbryt inte.
– Börja alltid med resultatet i åtanke.
– Var trevlig
– Var närvarande i nuet
– Läs böcker
– Engagera dig i en förening
– Motionera
– Besök naturen
– Ät nyttigt
– Gör skillnad
– Tänk konstruktivt, var konstruktiv
– Sätt upp mål
– Planera
– Ta reda på fakta
– Analysera
– Var saklig
– Lyssna först, prata sedan
– Tänk vinna-vinna
– Kontemplera
– Ta tillfället i akt
– Gör ditt bästa
– Var noggrann
– Gör rätt, sov gott (därför att du har gjort rätt)
– Lös problem
– Ljug inte
– Håll vad du lovar
– Ta ingen skit
 
eller
– Var otadlig
 
och till slut:
Gör en sån här lista.