Återkommande företeelser

Kejsarens nya kläder
Att okritiskt och oreflekterat falla in i trender, verklighetsbeskrivningar, problembeskrivningar, bilder, drev, moden eller snackisar. Att låta flockbeteendet styra över förnuftet. Att inte ställa de uppenbara men osynliga frågorna.

Tro och vetande
Att förväxla åsikter med fakta. Föreställningen att min åsikt är ekvivalent med resultaten av systematiskt genomförda undersökningar. Tendensen att reducera alla utsagor till åsikter.

Relativism
Förlängningen av tendensen att reducera alla utsagor till åsikter. ”Jaja, du påstår att Köpenhamn ligger i Danmark och jag påstår att Köpenhamn ligger i Norge. Sanningen ligger väl som alltid någonstans mitt emellan”. (Tage Danielsson)

Form och innehåll
Att efterlikna genom att härma utseende eller beteende utan att förstå innebörden. Att stirra sig blind på attribut. Att tro på de bilder personer eller organisationer gör av sig själva, även om de inte stämmer.

Yta och djup
Till exempel intentionsdjup. Alltså förståelsen av språkliga uttryck som beror på bakgrundskunskap. Tendensen att nöja sig med och tro på hur saker och ting framstår. Eller motsatt: insikten att inte mycket är som det verkar.

Kunskap och erfarenhet
Till exempel aha-upplevelser, det vill säga insikten att det fanns en djupare innebörd i den kunskap man trodde att man hade. Att dra lärdom av erfarenheter eller att inte göra det.

Ord och handling
Till exempel glappet mellan principiella ställningstaganden och konkret agerande. Att säga en sak men göra något annat. Tomma ord. Eller det att inte förstå ordens konsekvenser för praxis. Eller frånvaron av principfasthet.

Saklig – osaklig
Till exempel tendensen att falla in i osaklig debattstil samtidigt som man anklagar motståndaren för att göra detsamma. Tendensen att acceptera osaklighet gentemot meningsmotståndare men inte mot meningsanhängare. Osaklighet tenderar att smitta av sig. Den grusar kommunikationen och reducerar kombattanternas trovärdighet. Att förhålla sig sakligt kräver ofta ansträngning.

Group think
När en grupp genom konfliktundvikande upprätthåller gruppgemensamma men felaktiga föreställningar om gruppen, omvärlden och relationen mellan gruppen och omvärlden. Rationaliserad konformitet i föreställningen att den egna gruppen är god och har rätt.

Process och resultat
Att inte se resultaten av en process därför att man befinner sig mitt i den. ”Den långsamma tillvänjningens strategi” eller ”Att koka en groda”.

Kontinuitet eller punktinsats
Engångsbeslut tenderar att leda till punktinsatser som utvärderas vid ett tillfälle och sedan aldrig upprepas igen. De tenderar att ge tillfälliga förändringar. Men beständiga förändringar kräver ofta en mer permanent justering, till exempel en beteendeförändring, en perspektivförändring eller en förändring av rutiner. Det är också skillnad mellan en förändring från ett statiskt tillstånd till ett annat eller en förändring från ett arbetssätt till ett annat.

Uppföljning
Eller kanske snarare frånvaron av uppföljning. Uppföljning är styrning. Uppföljning markerar att orden har betydelse. Att inte följa upp är att nöja sig med ord. Det är att föredra tro framför vetande.

Det som är nu är normalt
Föreställningen att förändringar är av ondo. Här ingår även historielöshet, det vill säga omedvetenhet om hur det nuvarande läget har blivit till. Tendensen att se den obekväma lösningen som ett problem, tillsammans med oförmågan att se den aktuella situationen som problematisk i sig. Blindhet för orimliga förhållanden.

Energier
Vi kan utsätta oss för saker som ger energi eller som tar energi. Vi kan också förhålla oss olika till dessa saker. Vi kan maximera energiintaget från energigivare och minimera påverkan från energislukare. Hur mycket energi vi har påverkas av en omgivning som vi ofta kan påverka. Den här formen av energi kan komma från platser, människor, grupper eller saker. Den mäts inte med kilojoule, utan med andra mer subjektiva mått som ork, upprymdhet, entusiasm, drivkraft, lycka, tillit och generositet. Vi kan ge energi och vi kan ta energi. Den här formen av energi kan också skapas eller förgöras. Vi kan lyfta andra och tillsammans kan vi skapa mer energi än vad vi förmår var och en för sig.

Annonser

%d bloggare gillar detta: