Tankemodeller jag har haft nytta av

Dialektik
Att utvecklingen drivs framåt av motsättningar. Att utveckling ofta sker språngartat. Att en kvantitativ utveckling efterhand kan driva fram en kvalitativ förändring. Att utveckling överhuvudtaget ofta är komplexa processer.

Mekanism – kontext
Att det som orsakar något inte är samma sak som det som orsakas: händelsen är något annat än orsaken till händelsen. Samma mekanism kan ge olika utfall beroende på sammanhang.

Ontologiska nivåer
Att verkligheten är ordnad i nivåer, till exempel individ – grupp – organisation – samhälle – det globala. Att varje nivå har sina nivåspecifika strukturer. Att nivåer inte kan reduceras till varandra. Att händelser ofta är resultatet av aktiverade och sam- eller motverkande strukturer på flera olika nivåer

Abstraktion
Att en struktur för att kunna bli känd måste 1. Observeras eller registreras, 2. Inte motverkas av någon annan struktur, 3. Vara aktiverad och 4. Finnas. Det kan alltså finnas strukturer som inte är aktiverade, som är aktiverade men motverkade av andra strukturer och som ger utfall men inte registreras.

Relationella förhållanden
Fenomen kan stå i en intern eller extern relation till varandra. Relationen kan vara nödvändig eller tillfällig. En mor förutsätter ett barn. En man förutsätter inte en hatt. Kapitalism innebär exploatering. Men innebär kapitalism med nödvändighet patriarkat?

Systemet och dess delar
För att förstå delen måste man förstå systemet som delen är en del av. För att förstå systemet måste man förstå dess delar. Förståelsen växer fram i rörelsen mellan del och helhet.

Processer och flöden
Hur lång tid det tar för en sekvens att upprepa sig har betydelse. Hur olika steg i en process hänger ihop, hur lång tid de tar och hur de är anpassade till varandra har betydelse. Hur olika processer är synkade med varandra har betydelse. Processförståelse har betydelse.

Timing
Vissa tidpunkter är mer avgörande än andra. Det har betydelse om man ingriper för tidigt eller för sent.

Ekvationer
En ekvation måste gå ihop. Vissa ekvationer går inte ihop: de stämmer inte.

Konsekvens
Hur saker och ting hänger ihop och passar med varandra, till exempel olika åsikter, principer, teorier eller begrepp. Även det att vara konsekvent.

Principer
En princip är något som inte förändras, som inte anpassas till olika situationer. Principer är konstanta. De utgör stommen i tillvaron. (Därför är det viktigt vilka principer man ställer upp för sig).

Struktur – att strukturera, att se strukturer
Tillvaron behöver ordnas för att förstås. En inledande sortering är ofta till stor hjälp. Men även förmågan att se strukturer och sammanhang genom kaoset.

Disposition
Var sak har sin plats. Var sak har sin tid. Ordna sakerna efter en viss logik och presentera dem i en tydlig ordning. Då blir du begriplig för andra. (Men vägen dit kan vara snårig)

Slutsatser
Vad kom du fram till? Vad skulle du komma fram till? Vart är du på väg med det resonemanget? Att dra slutsatser handlar om konsten att börja i en ände och nå fram till en annan. Konsten att göra avslut.

Analys
Vägen till insikt. Att analysera betyder ”plocka isär”. Detta görs enligt en viss systematik. Analysprocessen handlar om att sätta begrepp på delarna, deras relation till varandra och till helheten som de bildar tillsammans. Det är genom analys vi får kunskap.

Analogi
Bagaren ser en kringla i månen. Att komma till insikt om det obekanta genom att relatera till det bekanta. Men analogier kan vara både möjliggörande och begränsande.

Utvärdering
Att identifiera interventionen. Att ta reda på hur den verkar och vad den leder till för resultat. Att värdera resultatet.

Koordinater
Det är mycket användbart att behärska koordinatsystem. De dyker upp i alla möjliga sammanhang.

Loopar
Oändliga upprepningar. Eller att komma tillbaks till samma plats där man startade. Eller självbekräftelse. Eller cirkelresonemang. Eller att börja om från början. Tråkigt och värt att förekomma eller undvika.

Villkor
Vilka villkor måste vara uppfyllda för att X ska vara möjligt? Vad hade hänt om det som hände inte hade hänt? Det är frågor som kan vara bra att ställa ibland.

Definitioner
Att överhuvudtaget känna till definierandets ädla konst. Att inse betydelsen av gemensamma definitioner vid kommunikation. Att också inse vikten av att känna till ordens valörer.


%d bloggare gillar detta: