Motion om allmän tandvårdsförsäkring i Örebro län

Dagens tandvårdsförsäkring är inte solidarisk. Den som har dåliga tänder kan drabbas av mycket höga avgifter. De försäkringslösningar som finns är differentierade beroende på tandstatus och ålder. Ju högre ålder och ju sämre tänder, desto högre avgifter. Finansieringen av tandvården bygger mer på principen om tandvård efter betalningsförmåga, än på principen om tandvård efter behov. Det behöver inte vara på det här sättet. 

Förslaget

Landstinget skulle kunna erbjuda länsinvånarna en allmän tandvårdsförsäkring som innebär att tandvårdsavgiften som medborgaren betalar ligger på samma nivå som patientavgifterna i den övriga vården. Detta system skulle omfatta all tandvård, privat och offentlig. I den offentliga vården ges subventionen i så fall som mellanskillnaden mellan den av staten subventionerade tandvårdsavgiften och den i övriga vården gällande nivån på patientavgifter. Inom den privata tandvården ges samma subvention, med landstingets prislista som grund. Den privattandläkare som vill ta ett högre pris får inte någon subvention för den överskjutande delen. På det här viset blir subventionen konkurrensneutral.

Kostnad och finansiering

Enligt en beräkning som gjorts med stöd från administrationen på Folktandvården i Örebro läns landsting skulle en reform av det här slaget kosta omkring 290 miljoner kronor. Vissa delar i beräkningen är dock svåra att beräkna. Rimligen kommer reformen att innebära en efterfrågeökning, framförallt när det gäller protetiska åtgärder. Beräkningen utgår ifrån en allmän efterfrågeökning på 20 procent med en extra ökning av protetiska åtgärder på ytterligare 5 procent. Detta ska ses som en beräkning grundad på kvalificerade gissningar, baserade på Folktandvårdens tidigare erfarenheter av förändringar i tandvårdsstödet. 

Merparten av subventionen kommer att gå till privatpraktiserande tandläkare, eftersom dessa står för majoriteten av vuxentandvården. 

Enligt landstingsfakta 2011 motsvarar en skattekrona 470 miljoner kronor. Med det som underlag skulle den beräknade kostnaden för en allmän tandvårdsförsäkring motsvara ungefär 62 öre per hundralapp skattehöjning. 

Villkor

En försäkring av det här slaget behöver regleras när det gäller dyrare ingrepp, förslagsvis ingrepp som kostar mer än 10 000 kronor. Ett system med förhandsprövning behöver utvecklas, vilket kommer att innebära viss byråkrati. Det kan alltså inte bli fråga om helt fri tillgång till dyra ingrepp, utan det måste ske en behovsbedömning på samma sätt som i den övriga hälso- och sjukvården. Rent estetiska ingrepp kan inte heller omfattas av denna försäkring.

Försäkringen gäller enbart för länsinvånare. Förslaget är att den finansieras via landstingsskatten och därmed är den också i första hand till för länets skattebetalare. 

Genomförande

En reform av det här slaget får stora och i vissa delar oförutsebara konsekvenser. En rimlig ingång är att införa systemet på prov under en begränsad tidsperiod, till exempel efter nästa val och fyra år framåt. Fungerar reformen bra permanentas den. Fungerar den inte 

En annan fråga handlar om hur idén landar hos länsinvånarna. Genomförandet förutsätter en skattehöjning. Den kommer också sannolikt att vara en viktig fråga inför nästa val. Om vårt parti ska våga pröva idén i ett val är det klokt att först testa den i en lokal opinionsundersökning. 

Positiva effekter

En allmän tandvårdsförsäkring skulle sannolikt främja utnyttjandet av förebyggande tandvård och besök hos tandhygienister. Erfarenheten från folktandvården är att människor i allmänhet är ovilliga att betala för förebyggande tandvård. Man väntar hellre tills det är för sent. Med en lägre kostnad för individen tas det hindret bort. På sikt är det därför rimligt att anta att tandhälsan generellt förbättras.  

Reformen bygger på principen om generell välfärd, det vill säga att alla är med och betalar efter bärkraft och att alla omfattas av försäkringen på lika villkor. Finansieringen sker solidariskt och insatserna ges efter behov. Men ytterst är det personer med stora behov av tandvårdsinsatser och små möjligheter att betala som gynnas mest av reformen. På sikt är det rimligt att anta att skillnaderna i tandstatus minskar genom att de med sämst tandhälsa får bättre tillgång till insatser. 

 

Mot bakgrund av detta föreslås 

– att Socialdemokraterna i Örebro län låter utreda möjligheterna till och konsekvenserna av införandet av en allmän tandvårdsförsäkring i Örebro län.

– att Socialdemokraterna i Örebro län konkretiserar ett förslag till hur en sådan tandvårdsförsäkring ska vara utformad. 

– att Socialdemokraterna i Örebro län prövar idén om en allmän tandvårdsförsäkring i en lokal opinionsundersökning.

– att Socialdemokraterna i Örebro län inför nästa landstingsval lägger med förslaget om en allmän tandvårdsförsäkring i valprogrammet, under förutsättning att opinionsmätningen visar på ett brett folkligt stöd för idén.

Annonser

%d bloggare gillar detta: