Motion angående manlig omskärelse

I Sverige råder religionsfrihet. Det innebär att var och en kan välja att ingå i något religiöst samfund eller att inte göra det. Ingen får påtvingas en religionstillhörighet. Åskådningar i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat hänseende ska vara baserade på den enskildes fria val. För att kunna göra detta fria val är det en fördel om man känner till de olika alternativ som finns, samt att valet kan göras utan påtryckningar från andra.

Fria val görs av vuxna människor (myndiga) som är insatta i valets fulla innebörd och konsekvenser. Även barn har rätt att göra fria val, enligt barnkonventionen, men de behöver samtidigt skyddas från att göra ogenomtänkta val som kan få negativa konsekvenser för deras utveckling på längre sikt. Samhället har ett ansvar för att barnets bästa kommer i främsta rummet.

I vissa religioner fungerar manlig omskärelse som en initiationsrit. Den har en innebörd som liknar det kristna dopet. Skillnaden mot dopet är att omskärelsen är irreversibel. Den går inte att ändra tillbaka. Ett barn som utsatts för omskärelse blir i den meningen stämplad för livet med en viss religionstillhörighet.

Ingreppet oftast utförs på omyndiga barn, inte sällan i späd ålder. Det utförs också på föräldrarnas initiativ, inte barnets. I den meningen kan valet att utföra manlig omskärelse betraktas som ett val hos föräldrarna, inte hos barnet. Det är ett ingrepp som föräldrar väljer att utföra på sina barn, inte något som barnet väljer att utföra på sig själv.

Omskärelse av barn kan betraktas som övergrepp i dubbel mening. Detta dels genom att barnet påtvingas en religionstillhörighet utan att ha fått möjlighet att göra ett fritt val och dels genom att religionstillhörigheten manifesteras i en kroppslig stympning som är irreversibel och som inte kan sägas vara medicinskt motiverad.

Dessa skäl skulle kunna betraktas som tillräckliga för att i svensk lag hindra möjligheten att utföra omskärelse på barn, i likhet med lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor. Precis som i fallet med könsstympning är ingreppet inte medicinskt motiverat. Dock finns det också en viktig skillnad i att manlig omskärelse inte är lika omfattande, samt att den inte får lika skadliga konsekvenser.

Frågan står också i en delikat relation till religionsfriheten i meningen att en lag mot omskärelse kan betraktas som en inskränkning av möjligheten till utövandet av de religioner som påbjuder ingreppet. Motsättningen mellan olika principer i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter blir tydlig i frågan om omskärelse. Att det handlar om barn, tvång och oåterkallelig stympning talar för att integritetsprincipen i detta fall bör stå över friheten för föräldrar att utöva religion på sina barn.

Möjligheten att utöva omskärelse ser olika ut i olika landsting. De flesta utför ingreppet för ett självkostnadspris, men i exempelvis Örebro läns landsting har man valt att inte utföra manlig omskärelse i den offentligt drivna vården. Den som ändå vill få ingreppet utfört hänvisas till privata utförare.

Möjligheten för enskilda landsting att själva avgöra om den här sortens ingrepp ska ingå i landstingets vårdutbud eller inte har ifrågasatts från olika håll. Socialstyrelsen har förespråkat en lagstiftning som tvingar landsting att erbjuda omskärelse av barn. Sveriges kommuner och landsting har en något mjukare linje, men går ändå ut med en generell rekommendation.

Då frågan står och väger mellan olika principer och då vi har kommunalt självstyre i Sverige torde det vara befogat att överlåta till de regionalt valda församlingarna att avgöra vilka principer som ska gälla i deras del av landet.

Därför föreslås att:

  • det ska vara upp till varje landsting att avgöra om manlig omskärelse ska erbjudas inom det aktuella vårdutbudet

 

Bilagor: 

Regeringsformen, 2 kap 2 §

”Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).”

 

Barnkonventionen 

  1. ”Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.”
  1. ”Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.”
  1. ”Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.”

 

Humanistpriset till Örebro läns landsting

På Humanistdagen lördag 20 mars delar Humanisterna Örebro ut Humanistpriset Örebro 2010.

Styrelsen i Humanisterna Örebro har beslutat att 2010 års pris går till Örebro läns landsting.

Motivering:

I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 18, står det att alla har rätt till religionsfrihet. I artikel 14 i FN:s barnkonvention förtydligas att detta även gäller barn. Men barns religionsfrihet och rätt till sig egen kropp är ingen självklarhet.

Även i Sverige menar många att föräldrar har rätt att stympa pojkars, spädbarns, könsorgan. Det är fortfarande inte olagligt för föräldrar att skära bort delar av sina söners könsorgan om de hävdar att det är en religiös tradition. Både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting rekommenderar landstingen att utföra dessa oåterkalleliga ingrepp på pojkar när föräldrarna hänvisar till religiösa sedvänjor. Detta trots att barnen inte själva har fått någon chans att skapa sig en egen livsåskådning.

Varje landsting har rätt att själv besluta om samhället ska utföra eller finansiera sådana ingrepp. Örebro läns landsting beslöt under 2009 att inte längre skära bort delar av pojkars könsorgan av religiösa skäl. Örebro läns landstings beslut är en tydlig markering från samhället att varje individ har rätt att till sin egen kropp och har rätt att själv välja livsåskådning.

Humanisterna Örebro är glada och stolta att Örebro läns landsting står upp för barnens rättigheter. Ett modigt beslut. Tack!

Priset delas ut under Humanistdagen Örebro 2010 lördag 20 mars.

Annonser

Ett svar to “Motion angående manlig omskärelse”

  1. Jabel Kabel Says:

    HEUREKA!

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: