Anförande i landstingsfullmäktige

Jag hade bara tre minuter på mig. Här kommer den långa versionen.

Landstingskamrater!

Jag tycker det känns bra att vi kan lägga förslag om en stark budget för 2010 med ett förväntat positivt resultat. Särskilt med tanke på det ekonomiska läget i landet. Trots jobbkris, trots 100 miljarder i ofinansierade skattesänkningar, trots en handlingsförlamad regering som passivt tittar på när massarbetslösheten cementeras i landet, ungdomsarbetslösheten skenar och Sverige halkar efter andra jämförbara länder på område efter område. Trots detta har vi med gemensamma ansträngningar lyckats skapa förutsättningar för en budget i balans Det känns bra.

Nu vet vi i och för sig inte vad utsorteringspolitiken kommer att få för konsekvenser under 2010 för människors hälsa och för landstingets ekonomi. På kort sikt kan vi förutspå att länets kommuner kommer att få kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd. Men de sociala kostnaderna för utslagningen är svårare att beräkna. Förhoppningsvis kommer valåret 2010 att leda fram till en kursändring i den nationella politiken så att vi kan påbörja arbetet med att göra Sverige till ett välfärdssamhälle igen.

Vad som händer nationellt är nu inte en fråga för landstingsfullmäktige, men när vi pratar ekonomi och ekonomiska förutsättningar för vårt län går det inte att komma ifrån att de beslut som tas i Stockholm får konsekvenser för våra förutsättningar att arbeta för en god vård och jämlik hälsa i Örebro län.

När det gäller själva budgetskrivningen skulle jag vilja lyfta fram en konkret satsning som finns gömd i investeringsbudgeten. Där finns en rad som har döpts till ”HIN enkelt avhjälpta hinder”. Vad det handlar om är att vi avsätter 6 miljoner under 2010 för att göra landstinget mer tillgängligt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. HIN är förkortningen för Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

I Länshandikapprådet har vi utsett en referensgrupp med representanter från handikapprörelsen i Örebro, som de senaste åren har arbetat tillsammans med landstingsfastigheter med en omfattande tillgänglighetsinventering i landstingets lokaler och i lokaler där det bedrivs landstingsfinansierad verksamhet. Bakgrunden är en målformulering från handikappolitiska handlingsprogrammet som anger att alla lokaler där landstinget bedriver verksamhet ska vara tillgängliga senast år 2010.

Nu avsätts alltså särskilda medel för det arbetet och det tror jag är bra för möjligheterna att kunna åtgärda de hinder som referensgruppen identifierar.

Det finns ett orosmoln i den här processen och det gäller tillgängligheten i primärvården. I och med den påtvingade etableringsfriheten finns risken att vi kommer att få se fler privata vårdcentraler som etablerar sig i lokaler som inte uppfyller landstingets krav på tillgänglighet. Erfarenheterna från andra landsting som har lagt ut stora delar av primärvården på privata vårdbolag är inte särskilt uppmuntrande i det här avseendet. Där har utvecklingen gått bakåt. Färre och färre vårdcentraler blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Detta förstärker bilden av det så kallade vårdvalet som en reform för friska och röststarka medborgare utan funktionsnedsättningar. För den som inte kan ta sig in i en lokal på andra våningen utan hiss blir valfriheten tvärtom kraftigt beskuren. Det är nu viktigt att följa utvecklingen på det här området så att inte privatiseringarna inom primärvården leder till att personer med funktionsnedsättningar får sin valfrihet beskuren.

Annonser

2 svar to “Anförande i landstingsfullmäktige”

  1. loaderrorready Says:

    ”LandstingsKAMRATER”!?

  2. Martin Says:

    En gång provade jag ”Landstingskamrater, åhörare, övriga”, men det föll inte i så god jord. 😉

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: