Om medborgerliga rättigheter

Jag har jämfört tre författningar: Sveriges, Sovjetunionens och USA:s. Alla tre innehåller ett avsnitt som behandlar medborgarnas rättigheter. Det här inlägget är en sammanfattande sammanställning av de olika rättighetsförklaringarna. Sammanfattningen har jag gjort själv utifrån förlagor som för Sovjetunionens och USA:s del är skrivna på engelska (vilket innebär att jag har fått göra en del översättningar som kan utgöra felkällor). Numreringen av de olika delarna stämmer inte helt överens med originalet, utan jag har försökt strukturera och spalta upp efter bästa förmåga.

En viktig aspekt i sammanhanget är att USA:s konstitution avviker genom att den har en del år på nacken, vilket innebär att den till sina formuleringar är utomordentligt krånglig, ostrukturerad, efterhandsjusterad och allmänt svårtillgänglig. En del punkter har jag helt enkelt inte lyckats förstå innebörden i, utan de återges här på originalspråket, i originalskick.

Nåväl, här kommer i alla fall sammanställningarna av de medborgerliga rättigheterna i tre olika länder:

Sverige:
1. Yttrandefrihet
2. Informationsfrihet
3. Mötesfrihet
4. Demonstrationsfrihet
5. Föreningsfrihet
6. Religionsfrihet
7. Frihet från dödsstraff
8. Frihet från kroppsstraff
9. Frihet från landsförvisning eller hinder att resa in i riket
10. Rätt till medborgarskap
11. Frihet att förflytta sig inom och utom riket
12. Rätt att få sin sak prövad i domstol
(Sedan börjar det bli detaljerat med undantag, särskilda omständigheter och så vidare)

Sovjetunionen:
1. Alla medborgare är lika inför lagen, oavsett ras, socialt ursprung, nationalitet, kön, religion, språk eller annat
2. Medborgarnas lika rättigheter gäller alla områden av politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt liv.
3. Kvinnor och män har lika rättigheter
4. Medborgare av olika ras och nationalitet har lika rättigheter.
5. Medborgare av andra stater och statslösa personer i Sovjetunionen har lagstadgade rättigheter inklusive rätten till rättslig prövning för skydd av deras person, egendom, familj och andra rättigheter.
6. Rätt till asyl
7. Rätt till sociala, politiska, ekonomiska och kulturella rättigheter och friheter
8. Rätt till social välfärd
9. Rätt till ständigt förbättrad levnadsstandard
10. Rätt till arbete
11. Rätt till vila
12. Rätt till gratis hälso- och sjukvård
13. Rätt till socialt skydd
14. Rätt till omsorg och äldrevård
15. Rätt till bostad
16. Rätt till utbildning
17. Rätt till kulturella förmåner
18. Frihet till vetenskapligt, tekniskt och konstnärligt arbete
19. Rätt till delaktighet i hur staten styrs och administreras, inklusive rätten att bli vald till beslutande församlingar
20. Rätt att lämna in förslag till statliga organ och offentliga organisationer samt kritisera brister i deras arbete. (Sic! “Officials are obliged, within established time-limits, to examine citizens’ proposals and requests, to reply to them, and to take appropriate action. Persecution for criticism is prohibited. Persons guilty of such persecution shall be called to account.”)
21. Yttrandefrihet, pressfrihet, organisationsfrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet
22. Rätt att delta aktivt i offentliga organisationer
23. Konfessionsfrihet, inklusive rätten att inte ha en religion. Staten är separerad från kyrkan och kyrkan separerad från skolväsendet.
24. Familjerätt – rätten till barnledighet, barnomsorg och kommunal service
25. Rätt att inte fängslas utan rättslig prövning
26. Rätt till ett hem. Ingen får forcera ett hem mot de boendes vilja, utan rättsliga intyg.
27. Rätt till integritet. Ingen får avlyssna eller på annat sätt ta del av privat korrespondens.
28. Rätt till rättsligt skydd mot kränkningar av ära och rykte, liv och hälsa, personlig frihet och egendom.
29. Rätt att lämna in klagomål mot statstjänstemän och myndighetsutövning.
30. Rätt till ersättning för skador uppkomna genom olagliga handlingar

Sedan följer ytterligare punkter som reglerar medborgarnas skyldigheter gentemot staten, till exempel militärtjänst, skyldighet att inte skräpa ner i naturen och så vidare.

USA:
1. Till representanthuset utses en representant för var trettiotusende invånare. Det får inte vara färre än ett hundra representanter. Det får inte vara färre än en representant för var fyrtiotusende invånare tills antalet överstiger tvåhundra, då kongressen ändrar proportionen så att det inte blir färre än tvåhundra representanter och inte fler än att en representant för var femtiotusende person.
2. Ingen lag får träda i kraft innan ett val av representanter har genomförts.
3. Kongressen får inte stifta någon lag som
   a. Respekterar eller förhindrar utövandet av någon religion
   b. Hindrar yttrande- eller pressfriheten
   c. Hindrar folkets rätt till fredlig samling
   d. Hindrar rätten att lämna in skriftliga klagomål
4. Rätten att bära vapen får inte hindras
5. I fredstid får ingen soldat inkvartera sig i något hus utan husägarens medgivande. Inte heller i krigstid, utom på ett lagligt sätt.
6. Rätten till personlig säkerhet och integritet får inte kränkas om man inte har en giltig husrannsakningsorder.
7. Rätt till en snabb och rättvis rättegång
8. (Den här gick jag bet på, så här kommer originaltexten) ”In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.
9. Borgen får inte vara för hög, inte heller avgifter. Grymma eller ovanliga straff får inte utmätas.
10. (Ursäkta min okunskap, men jag förstår faktiskt inte vad de följande texterna betyder. Man är väl inte tillräckligt bildad för att begripa, antar jag.) ”The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.”
11. “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.”
12. Om någon medborgare tar emot något utmärkelse eller nobel/ärofylld titel eller mottar pension, statlig tjänst eller liknande från en främmande kejsare, kung, prins eller främmande makt, vilken inte är godkänd av kongressen, skall han upphöra att vara amerikansk medborgare.
13. Konstitutionen ger inte kongressen rätt att lägga sig i någon annan stats interna angelägenheter.
14. Slaveri är inte tillåtet, utom som straff för begångna brott.
15. (min tolkning): ingen annan stat får kränka amerikanska medborgare
16. Ingen kan få bli representant eller senator, som har deltagit i uppror mot staten eller gett stöd till andra som gjort det, om inte kongressen röstar annorlunda med minst två tredjedelars majoritet.
17. Medborgarnas rätt att rösta får inte hindras på grund av ras, färg eller tidigare sysselsättning.
18. Medborgarnas rätt att rösta får inte hindras på grund av kön
19. Kongressen har rätt att förhindra barnarbete.
20. Medborgarnas rätt att rösta får inte förhindras på grund av att de inte betalat skatt.
21. Medborgare som fyllt arton får inte hindras att rösta på grund av ålder.

Sedan kommer ytterligare konkretiseringar, undantag och tillägg i en salig blandning.

Några observationer:
– av formuleringarna om medborgerliga rättigheter i olika länders författningar är det svårt att sluta sig till om det är demokratier eller diktaturer det är fråga om
– Sovjetunionen avviker genom att spalta upp en rad sociala rättigheter, där staten står som garant för att de uppfylls i realiteten
– Rättigheterna i den amerikanska författningen är ofta formulerade som förbud gentemot kongressen att besluta om inskränkningar i rättigheter, inte som faktiska rättigheter för medborgarna.
– Bara en av författningarna framhåller den medborgerliga rätten att bära vapen.

Annonser

%d bloggare gillar detta: