Om konstitutioner

Apropå vackra dokument. Konstitutioner brukar formuleras väldigt vackert. I sina mer generella formuleringar är konstitutionsskrivningarna rätt ogenerade deklarationer om det egna landets förträfflighet när det gäller tillämpningar av demokratiska principer. Eller vad sägs om den här:

Article 5. Major matters of state shall be submitted to nationwide discussion and put to a popular vote (referendum).

Vilket land kan det vara som fastslår denna möjlighet i sin konstitution? Nationsövergripande diskussioner och folkomröstningar i alla viktiga frågor. Tro det eller ej, men formuleringen är hämtad från Sovjetunionens konstitution, anno 1977. Ett annat exempel från samma text:

Article 7. Trade unions, the All-Union Leninist Young Communist League co-operatives, and other public organisations, participate, in accordance with the aims laid down in their rules, in managing state and public affairs, and in deciding political, economic, and social an cultural matters.

Fackföreningar och politiska ungdomsförbund ska alltså delta i beslutsfattandet gällande politiska, ekonomiska, sociala och kulturella frågor. Men som om det inte räckte med detta:

Article 9. The principal direction in the development of the political system of Soviet society is the extension of socialist democracy, namely ever broader participation of citizens in managing the affairs of society and the state, continuous improvement of the machinery of state, heightening of the activity of public organisations, strengthening of the system of people’s control, consolidation of the legal foundations of the functioning of the state and of public life, greater openness and publicity, and constant responsiveness to public opinion.

Folket ska alltså aktiveras och involveras i de politiska beslutsprocesserna. Öppenhet ska råda och en konstant responsivitet till den allmänna opinionen ska prägla det offentliga livet.

Så mycket vackrare än så här kan det väl knappast bli, tänker man. Men längre fram kommer en artikel som inte är helt olik den från självständighetsförklaringen:

Article 20. In accordance with the communist ideal–”The free development of each is the condition of the free development of all”–the state pursues the aim of giving citizens more and more real opportunities to apply their creative energies, abilities, and talents, and to develop their personalities in every way.

Staten ska alltså garantera varje medborgare verkliga möjligheter att använda sina kreativa energier, förmågor och talanger, och att utveckla sina personligheter på alla sätt. Detta sammanfattas i meningen ”Varje människas fria utveckling är förutsättningen för alla människors fria utveckling”. Även här sätts friheten upp som det främsta målet. Allas möjligheter att utveckla sina personligheter efter egna önskemål framställs härvid inte bara som en möjlighet eller principiell rättighet; staten ska också garantera den faktiska möjligheten till detta.

Hur ser det ut när det gäller utrikespolitiken?

Article 29. The USSR’s relations with other states are based on observance of the following principles: sovereign equality; mutual renunciation of the use or threat of force; inviolability of frontiers; territorial integrity of states; peaceful settlement of disputes; non-intervention in internal affairs; respect for human rights and fundamental freedoms; the equal rights of peoples and their right to decide their own destiny; co-operation among states; and fulfilment in good faith of obligations arising from the generally recognised principles and rules of international law, and from the international treaties signed by the USSR.

Inte heller dessa formuleringar är helt olika den amerikanska självständighetsförklaringen. Varje stats suveränitet garanteras, liksom ömsesidig respekt och strävan efter fredliga lösningar på eventuella konflikter. Att inte lägga sig i andra staters interna angelägenheter, att respektera mänskliga rättigheter och fundamentala friheter och varje folks rätt att avgöra sitt eget öde är principer som kunde vara direkt tagna ur självständighetsförklaringen. Även självklarheten i att följa internationell rätt slås fast.

Det är vackra ord, skulle jag vilja säga. Men så är det ju med formuleringar och deklarationer. De kan vara väldigt vackra, men i praktiken kan det se väldigt annorlunda ut. Att så var fallet med Sovjetunionen är jag ganska säker på att Ola Ström kan hålla med om. Men håller han med om att detta även kan gälla för USA?

Annonser

%d bloggare gillar detta: