Läsa eller jobba?

I söndagens Agenda fick Reinfeldt en fråga om studenternas tillvaro och fick då tillfälle att redogöra för sin syn på den högre utbildningens ekonomiska villkor. Med moderatregeringens förslag kommer ekonomin att försämras för studenter. Det ska kompenseras genom att studenterna förväntas ta extrajobb vid sidan av studierna. Taket för extrainkomster tas bort, vilket ger ytterligare incitament att ägna tid åt arbete istället för studier.

Vad skickar detta för signaler?

Ska högre studier ses som en fritidssysselsättning man kan ägna sig åt när man inte arbetar?

Jag har mött problemet på nära håll. Det är inte ovanligt att studenter anmäler frånvaro till obligatoriska seminarier på grund av arbete. Inte heller att man använder åtta av tio veckor till att arbeta för att sedan försöka hinna skriva C-uppsats under de två sista veckorna (med underkänt resultat, naturligtvis). När man förklarar för studenterna att heltidsstudier också är en heltidssysselsättning och att vi från lärosätets sida har anpassat kursen till en studietakt om 40 timmar i veckan är det många som verkar bli förvånade. Som någon sa vid ett tillfälle:
– Hur ska man då hinna arbeta?

Räknas studier överhuvudtaget som sysselsättning? Eller menar moderaterna att studenter ska definieras som arbetslösa? I så fall bygger man in en ojämlikhet i förutsättningarna att tillägna sig högre studier så att studenter med rika föräldrar kan koncentrera sig på sina studier medan övriga får finansiera studierna på egen hand med extraarbete och därmed får sämre förutsättningar att slutföra utbildningen med godkänt resultat.

Detta väcker frågan om staten överhuvudtaget ska ta ansvar för den sociala snedrekryteringen? Är det angeläget att utjämna klasskillnaderna i samhället? Eller ska de befästas och förstärkas? Genom att försämra de ekonomiska villkoren för (alla) studenter förstärks skillnaderna i förutsättningar mellan studenter från studievana hem och studenter från arbetarhem. Konsekvensen blir att den sociala snedrekryteringen ökar. Är detta en medveten politik från moderaternas sida?

Att skicka signaler om att studenter förväntas lägga ner en massa tid på extraarbete jämte studierna är dessutom förödande för kvalitén inom den högre utbildningen. För att kunna tillägna sig utbildningen på djupet krävs tid och koncentration. En allt överskuggande oro för de ekonomiska villkoren hör inte till de bästa förutsättningarna för en god utbildning. Därmed är det också ett dåligt sätt att försöka nå målet om en välutbildad nation.

Annonser

%d bloggare gillar detta: