Naess igen!

Av någon anledning börjar Arne Naess kännas aktuell igen. Jag har refererat till honom på ett annat ställe i den här bloggen.

Sista kapitlet i boken ”Empirisk semantik” handlar om saklig debatt.

Naess definierar saklighet på följande sätt:

”Inlägget X är sakligt” skall i denna bok betyda detsamma som ”X bryter inte mot någon av de sex huvudnormerna för saklighet” (Naess 1966:102)

(följande redogörelse är ett sammandrag av utvalda citat från Naess’ genomgång av sina huvudnormer)

Huvudnorm I. Tendentiöst prat vid sidan av ämnet
… Precisering: Ett inlägg T i en allvarligt menad diskussion bryter mot huvudnorm I om 1) antingen a) T beaktat som argument har för liten relevans eller b) T betraktat som uttryck för ett isolerat påstående har för liten hållbarhet för att kunna stödja eller försvaga någon ståndpunkt i diskussionen, eller c) T beaktat som precisering av eller kommentar till något i föregående argument inte är ägnat att klara upp missförstånd, och dessutom 2) T avser att påverka åhörarna (läsarna) att ansluta sig till den ståndpunkt som upphovsmannen till T intar
… En … form av kringprat (är) när någon onödigtvis framhäver högt värderade attityder som även motståndaren godtar… Om motståndaren vägrar att leverera samma plattheter, kan åhörarna eller motståndarna få den uppfattningen att han vill förråda dessa värden, och skenbar oenighet uppstår…

Huvudnorm II. Tendentiösa referat
… Preliminär formulering: Ett uttalande som i en allvarligt menad diskussion avser att ågerge en åsikt bör vara neutralt i förhållande till alla ståndpunkter
… Ett vanligt knep är att pådyvla motståndaren åsikten ”alla X är Y” när han i själva verket bara har sagt ”detta X är Y”…

Huvudnorm III. Tendentiös mångtydighet
Preliminär formulering: Ett inlägg bör inte vara av den arten att det föreligger stor risk för missförstånd från åhörarnas sida

Huvudnorm IV. Tendentiös användning av förhastade slutsatser
… Det är helt sakligt att värdera en ståndpunkt T inte bara från just de uttalanden som har gjorts av företrädare för T utan även från påståenden som man anser vara deduktiva eller induktiva konsekvenser av T, eller som ger en fylligare framställning av T som helhet. Man resonerar exempelvis så här: Motståndaren säger att han godtar T. Men av T följer U och U är ohållbar. Alltså är T ohållbar. Härvid är det viktigt att ta reda på, om motståndaren verkligen godtar att U följer av T. Om han inte gör det men vi ändå resonerar som om han gjorde det, har vi brutit mot en elementär regel för saklig debatt…

Huvudnorm V. Tendentiösa beskrivningar
Preliminär formulering: En beskrivning (rapport eller teori) bryter mot huvudnorm V, om den utelämnar en del saker och framhäver andra eller på annat sätt ger en framställning som gör att läsaren får en skev eller direkt felaktig bild av det som framställts, och detta tjänar sändarens intresse.

Huvudnorm VI. Tendentiöst utnyttjande av sammanhanget
… Användning av skällsord, hånfulla anmärkningar och andra verbala reaktioner som inte rimligtvis kan tolkas som argument kommer in under det vi kallar debattinläggens ”sammanhang”…
Preliminär formulering: Inläggen bör göras på ett neutralt sätt under neutrala betingelser.

– slut citat –

Okej, jag kan erkänna att jag har tänjt lite på några av dessa normer i min diskussion med Kent Persson.

Uppgiften att analysera Kents inlägg utifrån dessa normer överlåter jag till den som har tid och ork.

Annonser

%d bloggare gillar detta: